Om du snabbt behöver få en uppskattning av radonhalten i din bostad, till exempel när du ska köpa ett hus eller när en åtgärd har genomförts, kan en ackrediterad korttidsmätning radon vara ett bra alternativ. Resultatet av korttidsmätningen är dock endast rådgivande. Det är viktigt att notera att korttidsmätning av radon endast bör användas när det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning. En långtidsmätning är vanligtvis mer tillförlitlig eftersom den ger en mer omfattande bild av radonhalten i en längre tidsperiod. Det är därför viktigt att noga överväga vilken typ av mätning som bäst passar dina behov och att följa de rekommendationer som ges av experter på området.

Det är endast genom att utföra radonmätningar som man kan upptäcka förekomsten av radon. För bostäder och allmänna byggnader är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. En långvarig exponering för höga nivåer av radon ökar risken för lungcancer. I Sverige orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det uppskattas att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Det är lämpligt att utföra en radonmätning i följande situationer:

  • Vid köp eller försäljning av bostad.
  • Vid om- eller tillbyggnad av bostaden.
  • Vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet.
  • Vid husbyggnad, särskilt om husgrunden inte är tillräckligt tät mot marken och det kan finnas risk för markradon.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen genomfördes.
  • Om du misstänker att det finns radon i din bostad.

Radonmätning är en enkel process, och det säkraste sättet att mäta radonhalterna är genom en långtidsmätning. Detta ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och bör pågå under minst 60 dagar under eldningsäsongen (1 oktober till 30 april). Att genomföra mätningen själv är enkelt! Beställ radondosor som är lämpliga för din villa, lägenhet eller arbetsplats och placera ut dem enligt medföljande instruktioner. När mätperioden är avslutad, returnera dosorna och efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns några förhöjda nivåer av radon eller inte.