Att förstå hur ofta man bör mäta radon i huset, kostnader för mätningar och hur radon kan tränga in i hemmet är avgörande för att skapa en trygg och hälsosam livsmiljö.

Det enda effektiva sättet att upptäcka om en bostad har för höga radonhalter är att genomföra en radonmätning. Målet med en sådan mätning är att fastställa om radonhalten överstiger det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer, och i Sverige betraktas radon som den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För att erhålla ett pålitligt resultat och årsmedelvärde bör radonmätningen, eller långtidsmätningen, genomföras under eldningssäsongen, från oktober till och med april, och sträcka sig över minst två månader.

Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är fastställd till 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. För att skapa en sund inomhusmiljö är det viktigt att vara medveten om de olika källorna till radon i hemmet. Radon kan tränga in från marken genom otätheter i grundkonstruktionen, från byggmaterial och även från hushållsvattnet.

Det är särskilt viktigt att genomföra radonmätningar under specifika omständigheter, inklusive vid husköp eller försäljning, efter om- eller tillbyggnation, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid nybyggnation, om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen, eller om det finns misstanke om radon i bostaden.

Att genomföra en radonmätning är en enkel process som kan göras själv. Genom att beställa radondosor från ett ackrediterat laboratorium och följa medföljande instruktioner för placering kan man skicka tillbaka dosorna för analys efter avslutad mätperiod. En mätrapport erhålls inom cirka en vecka och ger svar på eventuell förhöjd radonhalt i hemmet.

Kostnaden för en radonmätning i huset, inklusive moms, är 280 kronor per dosa för långtidsmätning och 340 kronor per dosa för korttidsmätning. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium blir det enkelt att själv genomföra en långtidsmätning och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Ta det första steget mot en trygg och sund livsmiljö genom att beställa en radonmätning idag!